Gebruik van Proefbunny
U plaatst een oproep in de juiste categorie en zult niet:

* handelen in strijd met enige wet- en regelgeving en/of met ons beleid zoals verwoord in deze Algemene voorwaarden;
* onjuiste of misleidende informatie verstrekken;
* handelen in strijd met enige rechten van derden, zoals copyright, auteursrechten en handelsmerken;
* berichten verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten;
* virussen of andere technologie verspreiden die proefbunny.nl of de belangen of het eigendom van gebruikers van proefbunny.nl kunnen schaden;
* de infrastructuur van Proefbunny onredelijk belasten of de goede werking van proefbunny.nl verstoren;
* enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken of verspreiden;
* oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, daarbij inbegrepen e-mail adressen, zonder hun toestemming;
* maatregelen om de toegang tot Proefbunny te voorkomen of te beperken, omzeilen.

 

Misbruik van Proefbunny
Voor het melden van illegale en inbreukmakende advertenties en andere problemen of beledigende inhoud verzoeken wij u met ons contact op te nemen via info[at]proefbunny.nl

 

Indien wij aanwijzingen van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat bepaalde gebruikers problemen veroorzaken of niet handelen in overeenstemming met de letter of de geest van ons beleid zoals verwoord in deze Algemene voorwaarden, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien - de hieronder genoemde maatregelen treffen:

* Wij kunnen onze dienst beperken of beëindigen en gehoste inhoud verwijderen;
* Wij kunnen technische, juridische en wettelijke maatregelen treffen om gebruikers van Proefbunny te weren;
* Om Proefbunny en de Proefbunny gebruikers te beschermen en fraude te voorkomen, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken, zoals uitgelegd in ons Privacybeleid;
* Wij kunnen uw persoonsgegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden) verstrekken, uiteraard binnen de grenzen van hetgeen de wet ons toestaat en zoals uitgelegd in ons Privacybeleid.

 

Deze lijst is geen limitatieve opsomming. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de wet ons toestaat andere maatregelen te nemen. Ongeacht of wij al dan niet
besluiten om een gebruiker van proefbunny.nl te weren, accepteren wij geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van proefbunny.nl door gebruikers.

 

Aansprakelijkheid
U gaat ermee akkoord ons niet aansprakelijk te houden voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan. Aangezien het meeste van het materiaal op Proefbunny afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Ook kunnen wij geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot onze diensten. Daarom sluiten wij, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden uit. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill, schade aan gezondheid of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit uw gebruik van Proefbunny. Sommige jurisdicties staan het gebruik van disclaimers of het uitsluiten van schade niet toe, zodat (enkele van) deze disclaimers of het uitsluiten van schade mogelijk niet op u van toepassing zijn.

 

Proefbunny is een platform
Proefbunny functioneert als een laagdrempelig platform waar iedereen, naast het aanbieden van oproepjes, ongedwongen kan zoeken tussen de oproepjes naar proefpersonen. Proefbunny is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke contact tussen proefpersoon en oproepplaatser, die reden kan Proefbunny dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de oproepjes, de juistheid van de oproepjes, de bevoegdheid van oproepplaatser om de oproep te plaatsen. Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten.

Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten enkel toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht.

Proefbunny probeert onderzoekers/studenten en proefpersonen tot elkaar te brengen. Proefbunny is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen oproepplaatser en proefpersoon door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Proefbunny van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

 

Verwijzingen naar websites of diensten van derden
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast uw proefbunny.nl advertentie. proefbunny.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.

 

Gebruik van de (inhoud van) de website van Proefbunny
Proefbunny promoot de Proefbunny website en de inhoud daarvan (mogelijk uw materiaal bevattend) en kan derden toegang verschaffen tot uw materiaal om het hen mogelijk te maken uw oproepjes te promoten op hun websites, software applicaties en e-mail en andere kanalen. Onze promoties en promoties van derden kunnen (delen van) uw advertentiemateriaal bevatten. Proefbunny kan uw materiaal technisch dusdanig wijzigen dat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden.

 

Het is u niet toegestaan de website van Proefbunny of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van proefbunny.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

 

Handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels van Proefbunny
Proefbunny behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze naar de mening van proefbunny.nl in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden of de Beleidsregels van proefbunny.nl, onverminderd het recht van Proefbunny om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. Proefbunny kan onder meer – doch niet uitsluitend – één of meer van de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing):

* verwijdering van oproep(jes)
* schorsing van het account,
* verstrekking van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden), zoals uitgelegd in ons Privacybeleid.

 

Voorbeelden van overtredingen van de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels zijn:

* (gratis) oproepjes die dubbel zijn geplaatst,
* oproepjes waarin verboden of verdachte objecten en diensten worden aangeboden,
* oproepjes die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden,
* gebruikers die adverteerders benaderen voor eigen producten en/of diensten (spam).
* gebruikers van wie sterke vermoedens bestaan dat zij in strijd met onze Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels handelen.

 

Privacy Policy
Proefbunny respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de diensten tussen u en onderzoekers met betrekking tot de filtering en contacteren zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
Proefbunny zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.