Algemene Voorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden

 1. Intro
  Welkom bij www.Proefbunny.nl (de “Website”) en hartelijk dank voor uw bezoek.
  Deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn met ingang van 26 Juni 2020 van toepassing op ieder gebruik van de website Proefbunny.nl (de “Website”)(zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door Proefbunny worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Proefbunny aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.
  Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Proefbunny raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een “Gebruiker”) aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Proefbunny kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.
  Door een Gebruiker kunnen op de Website proefpersonen worden gezocht, zowel gratis als tegen betaling aan Proefbunny (de “Onderzoek”). Een Onderzoek omvat onder meer de titel en de omschrijving van de gezochte proefpersonen
 2. Bescherming van uw privacy

In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

 1. Minderjarigen

De diensten van Proefbunny zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

 1. Niet toegestaan gebruik van de Website

De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 Onderzoeks of 100 hyperlinks naar Onderzoeks. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke weblogs of andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Onderzoek plaatsen op de Website (“Adverteerders”) (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Op de databank met Onderzoeks rust het databankrecht van Proefbunny. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Onderzoeks op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Onderzoeks herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Onderzoeks op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Proefbunny is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.

 1. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door Proefbunny. Uw reactie op een Onderzoek en eventuele vervolgberichten tussen koper en adverteerder worden via de servers van Proefbunny verzonden. Voor meer informatie klik hier.

Voor het melden van illegale en inbreuk makende Onderzoeks, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van het Meld aan Proefbunny-systeem; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kunt u melden via ons de contactoptie getoond op Help en Info pagina.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere Gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of de Privacyverklaring, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze Gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Proefbunny kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere Gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

a. Proefbunny kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Proefbunny of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van Onderzoeks of reacties; en/of
b. Proefbunny kan een of meerdere Onderzoeks van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.

 1. Wij geven geen garanties

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

 1. Beperking aansprakelijkheid Proefbunny

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door

(i) gebruik van de diensten van Proefbunny;

(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;

(iii) onjuiste informatie op de Website;

(iv) afname van diensten van derden via de Website; of

(v) wijzigingen in de diensten van Proefbunny of wijzigingen in of op de Website.

 1. Wijzigingen van de diensten en de Website

Proefbunny kan de Website of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Tevens kunnen wij te allen tijde onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

 1. Websites en diensten van derden

De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Proefbunny heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

 1. Overige bepalingen

Proefbunny kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Proefbunny zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van Proefbunny gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Proefbunny zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mailadres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.

Proefbunny is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van Proefbunny over te dragen aan een van haar groepsvennootschappen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen u en Proefbunny vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Proefbunny en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Amsterdam bevoegd zijn, tenzij het geschil is voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform. Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat Proefbunny zich op de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

II Regels voor het plaatsen van Onderzoek

 1. Proefbunny is een Onderzoekplatform

Proefbunny is een platform waar gebruikers onderzoeken kunnen bekijken en plaatsen.

Proefbunny is geen partij bij de overeenkomst die tussen een onderzoeker en een proefpersoon tot stand komt. Onderzoekers en Proefpersonen dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

 1. Algemene regels voor het plaatsen van een Onderzoek op de Website

2.1 Onderzoek die op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen.

2.2 Het opmaken van een Onderzoek:

a. Elke titel en elke tekst van een Onderzoek dienen een omschrijving van het onderzoek te bevatten.

b. Titels en teksten van Onderzoeks mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.

2.3 Onderzoek-inhoud die niet is toegestaan:

a. De titel en de tekst van de Onderzoek mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn.

b. Het is niet toegestaan om bepaalde wettelijke rechten, zoals het recht van de Gebruiker op een product dat of een dienst die voldoet aan de opgegeven specificaties, aan te bieden of te presenteren als een aanvullende dienst, bijvoorbeeld door daar een vergoeding voor te vragen of deze alleen tegen vergoeding te respecteren.

c. Een Onderzoek mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.

d. Het is niet toegestaan een Onderzoek te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.

e. Het is niet toegestaan om foto’s bij een Onderzoek te plaatsen die geen betrekking hebben op het onderzoek.

f. Het is niet toegestaan om Onderzoeks te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.

2.4 Illegale of onrechtmatige onderzoeken

Het is niet toegestaan om onderzoeken aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn.

Zowel Onderzoeker als Proefpersoon dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op proefpersonen.

2.5 Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden

a. Het is niet toegestaan om een onderzoek te plaatsen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden.

b. In de titel en tekst van de Onderzoek mag slechts de merknaam van het product worden gebruikt dat in de Onderzoek wordt aangeboden of gevraagd.

c. In de titel of de tekst van de Onderzoek mag alleen de handelsnaam worden gebruikt van de onderneming waarvan het betreffende product of de betreffende dienst afkomstig is. Het noemen van handelsnamen behorende bij proefpersonen die niet in de Onderzoek worden aangeboden is niet toegestaan.

 1. Wij geven geen garanties

3.1. Onderzoekers en Proefpersonen dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Onderzoek op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Onderzoeken.

 1. Vrijwaring dienst Onderzoeks en beperking aansprakelijkheid Proefbunny

4.1. Iedere Gebruiker vrijwaart Proefbunny voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;

(i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een Onderzoek,
(ii) het gebruik van via de Website aangeboden diensten.

4.2. De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van Proefbunny zijn opgenomen hoofdstuk I, artikel 8.

 1. Wijzigingen

5.1. Proefbunny kan de Website of delen daarvan, waaronder de Onderzoekduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.